19 June, 2023

Ciauru ‘I Risina: Ricordi di un Maestro d’Ascia